Leserinnlegg: Felleskap eller profitt i Berlevåg?

Valgkampen er inne i siste uken, og for mange kan det kanskje virke som det er få forskjeller mellom partiene – alle vil jo det beste for Berlevåg. Som ordførerkandidat for SV, ønsker jeg derfor å belyse noen punkter hvor særlig SV og Høyre skiller lag – til tross for likt standpunkt i forhold til utleiebygg i havna og krav om åpenhet. 

STØTTE TIL HØYRE LOKALT STØTTER OGSÅ REGJERINGEN

Jeg har mere enn en gang denne sommeren hørt at «dette gjelder ikke her lokalt» når det snakkes om Berlevåg Høyre og Høyres politikk. Hvilken politikk fører Berlevåg Høyre da? Det synes jeg ikke kommer klart fram i innleggene som Høyre har skrevet. Hva har Høyres sentrale politikk hatt å si for små samfunn som Berlevåg? Norge har hatt blå regjering i seks år snart og politikken som føres gjør det stadig vanskeligere å overleve på Finnmarkskysten. 

Hva mener de om kommunereformen og fylkessammenslåing? Hvilke partier som vinner i kommunevalget, vil også bli veldig viktig for mulighetene til å endre tvangs-sammenslåingen. SV jobber hardt for å oppløse tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark.

Rammetilskuddet fra staten reduseres år for år. Den blå regjeringen har gjennomført omlegging av vilkårene for tildeling av rammetilskudd. Med innbyggerantall som viktig faktor, taper vi stort og med få barn og unge taper vi ennå mere!

I forkant av neste års budsjettarbeid i kommunen ser det ut som at det må kuttes mellom 4-5 millioner på drifta. Signalene fra regjeringa er at de ikke vil gi seg på kommunesammenslåinga. De kommunene som ikke vil skal straffes økonomisk og det blir det bortimot umulig å klare seg alene på rammeoverføringene som kommer. Dette er Høyres politikk!

VELFERD TIL ALLE

Vi er enig i at ungene i barnehagen må ha nok voksne. Elevene på skolen må ha kvalifiserte lærere som har tid til hver enkelt. Eldre på helsesenteret må få god omsorg og pleie. Vi får bedre offentlige tjenester når vi lytter til de ansatte, sikrer høy nok grunnbemanning, kompetanse og sørger for faste og hele stillinger. Men ikke gjennom bruk av vikarbyråer som skaper gjennomtrekk og uforutsigbarhet både for brukere og ansatte. 

For SV er det viktig at flinke folk som bor i Berlevåg får heltidsstillinger. Slik sikrer vi at folk blir boende, og at familier kan flytte hit fordi begge parter får jobb. Det vil også øke muligheten for at vi får unger til skolen.

Høyresiden lar markedsprinsipper styre velferden. Konkurranseutsetting og privatisering. Dette er ansvarsfraskrivelse når det skal brukes som prinsipp på tjenester som alle har rett til. Alle vil drive der det er penger å tjene, men få vil eller klarer å drive på slike betingelser i distriktene hvor det ikke er lønnsomt pga. få kunder eller pasienter.

Vi har i løpet av de siste årene sett at regjeringen har kommet med stadig flere forslag om kutt i velferdsordninger som bostøtte og arbeidsavklaringspenger (AAP). Innstrammingene i AAP har ført til at mange som har gått på arbeidsavklaringspenger nå blir tvunget ut i sosialhjelp og fattigdom. Dette er Høyres politikk!

SKOLEPOLITIKK

Moderpartiet Troms og Finnmark Høyre vil ha en skolestruktur med geografisk samlede fagmiljøer som skal gi et bredt utdanningstilbud for elevene i hele fylket (Troms og Finnmark), og støtter at elevene skal ha fritt skolevalg, det vil si karakterbasert opptak. Det er mulig at det fungerer i Oslo, hvor det er mange skoler å velge mellom. Her hos oss vil det bidra til sentralisering og føre til flere borteboere. SV støtter ikke dette. Vi vil heller sikre retten til gode og likeverdige nærskoler i Troms og Finnmark. Vi vil styrke LOSA og holde ungdommene våre nærmest mulig. 

FISKERIRESSURSENE OG FISKERIPOLITIKK

Havets ressurser er fellesskapets eiendom og vi som bor langs kysten må ha rett til å høste av det. Dette er ressurser som har vært grunnlaget for bosetning og sysselsetting langs hele kysten. Politikken Høyre støtter og som nå føres gjør at vi snart ikke har tilgang til fisken som vi har rett utfor stuedøra. Pengemakta rår og den som kan betale mest kjøper rettighetene. 

Svaret fra Berlevåg Høyre til ungdommene som nevner at det er veldig vanskelig å få nok midler til å kjøpe seg egen fiskebåt er som følger:

«Det kan vi på sett og vis være enig med de i, men i arbeidslivet må man sette seg klare mål og ikke minst jobbe hardt for å oppnå målet. Hvis dette medfører at man må jobbe noen år på en annen mann sin fiskebåt for å legge seg opp nok kapital til å kjøpe seg sin egen båt, så er kanskje dette bare rett og rimelig. Ved å ha erfaring fra andre fiskebåter vil man lettere kunne lykkes med sin egen».

Berlevåg SV er enig i at det er bra med erfaring fra fiske før du investerer i eget fartøy, men tror ikke det hjelper sett i lys av den politikken den blå regjeringa fører. I den siste stortingsmeldinga – «Kvotemeldinga» – som kom i juni, er systemet for fordeling av fiskerettigheter enda mere rigget for de med penger. Tilgang til kapital blir enda viktigere når fiskerettigheter skal tildeles, tilgang og nærhet til rikt hav blir enda mindre viktig. 

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV oppsummerer det slik; 

  • Regjeringens stortingsmelding vil bidra til at enda færre har rett til å fiske. 
  • Ungdom må se enda lengre etter muligheten til å komme seg inn i fiskeriene, med mindre de har veldig rike foreldre.
  • Mange kystsamfunn kommer etter hvert til å bli sittende uten fiskerettigheter, et steinkast unna et rikt hav. 
  • I forrige stortingsperiode tapte regjeringen flere store kamper om å liberalisere fiskeripolitikken, dessverre har de fått muligheten til omkamp fordi Krf har gått i regjering. 

Regjeringa foreslår blant annet å fjerne 25% av kvotene i den minste gruppa, og flytte den til en større gruppe. Det vil si at de som har utnytta systemet og lagd store båter med utgangspunkt i kvoter for små båter nå slipper unna med det -ingen mulighet til å bygge båt utover egen lengde lenger. De vil innføre kvoteleie, som vil legge voldsomt press på kvotepris. Dette skal leies ut på en kvotebørs.  Videre vil de ha såkalt strukturkvotekonvertering. Det betyr at de som har strukturert ikke likevel trenger å levere dette tilbake når 20 år har gått, men kan ha kvotene i 15 år til. De vil også at avkortinga ved strukturering senkes. Fellesskapet får mindre, og kjøper får mer når kvoter samles på færre hender. Når det gjelder ungdom, kutter regjeringa rekrutteringsordninga for ungdom og innfører noen begrensa ordninger isteden. De vil også etablere en kvotebeholdning, en slags kvotebank for kjøp og salg av kvoter. 

Når regjeringa strukturere bort halve fiskeflåten, strukturerer de samtidig bort en del kystsamfunn. Dette vil ha direkte konsekvens for oss i Berlevåg – så det er viktig at så mange av kystsamfunnene som mulig står sammen for å hindre at dette skjer: Om vi får din stemme, vil vi jobbe sammen med SV i hele landet for å stoppe dette. 

FINANSIERE OG PRIORITERE   

Berlevåg Høyres program favner bredt med mange ønsker som koster penger, og samtidig ønsker de å kutte eiendomsskatten. Hvordan dette skal finansieres er uklart. Siste års regnskap ville gått i underskudd uten eiendomsskatten. Arbeiderpartiet har opprettet 6-7 nye stillinger i 2019 som skal dekkes innenfor en allerede stram ramme neste år. 

Når fellesskapets penger brukes på skattekutt til de på toppen, blir det mindre til bedre skole, sykehus og eldreomsorg. Når høyre-regjeringen svekker arbeidsmiljøloven, blir arbeidslivet for resten av oss mer utrygt og bemanningsbyråer og velferdsprofittører kan tjene seg rike. 

I BERLEVÅG STÅR VI SAMMEN

SV vil ha sterke fellesskap som gir mennesker muligheter uavhengig av hvilken bakgrunn vi har. Små forskjeller gir økt tillit og større forståelse mellom folk. Oppgaver som omsorg, helse og utdanning løses best i fellesskap og skal ikke være varer på et marked. 

Sammen kan vi stå opp for hverandre på en måte vi ikke kan hver for oss. Fellesskap gir frihet. Fellesskapet tar vare på oss, derfor må også vi ta vare på fellesskapet, og på menneskene som hver eneste dag jobber for det. Dette vet vi godt i Berlevåg – det er slik vi overlever som samfunn. 

SV TAR KAMPEN LOKALT

Det er lokalt velferden skapes. Med høyreregjeringen har det blitt mindre penger til velferd og tjenester. Det er nok penger i samfunnet, spørsmålet er om vi skal bruke dem på de som trenger det mest eller de som har mer enn nok. 

Privat rikdom og offentlig fattigdom er et resultat av urettferdig fordeling og den økonomiske politikken som føres. SV vil arbeide for å bekjempe forskjeller og få en bedre velferd gjennom å sikre trygge arbeidsforhold, heltidskultur, økt bemanning og tillitsreform. 

«Der høyresiden vil ha verdikamp for velferdsprofittørene, vikarbyråene, budsjettkutt og målstyring, tar vi menneskene i velferden på alvor», sier Audun Lysbakken. 

Jeg stiller meg bak oppfordringen til Berlevåg Høyres ordførerkandidat i siste leserinnlegg på Berlevaagnytt.com 30.august hvor han sier at «vi må fremsnakke kommunen og få frem viktigheten av nærheten til familie, venner, arbeidsplass, naturen, fritidsaktiviteter mm. […] Å ha nok tid til barna når de vokser opp danner grunnlaget for en god og trygg oppvekst som vil legge seg i bakhodet den dagen man selv skal velge bosted».

Vi som har bodd her mesteparten av livet vet at den eneste tidsklemma vi kan havne i er å delta på masse frivillig arbeid, som det er mye av. Dette er noen av de tingene som gjør Berlevåg spesielt – dugnadsånden som har røtter i en ekte kjærlighet til stedet, hvor verdiskapning skjer fordi man føler tilknytning og engasjement. Dette får vi ikke dersom enda flere av arbeidsplassene lokalt blir besatt av pendlere på kortvarige kontrakter og offentlige tjenester settes bort til mennesker som ikke kjenner Berlevågsjela, eller har interesse av å bli kjent med den. 

Berlevåg SV – for de mange – ikke for de få!

Godt valg!

Anne Arntzen Johnsen