Leserinnlegg: Senterpartiets tanker om Berlevågs viktigste bygg for store og små

Det er utrolig flott å være vitne til det politiske engasjementet som er blant folk i Berlevåg for tiden. Det er ikke mange månedene siden kommunen sto i fare for at bare ett parti ville stille liste her. Men takket være et fokus på lokaldemokratiet og engasjerte mennesker i Berlevåg og Kongsfjord er det hele 4 parti som ønsker å forme fremtiden i Berlevåg Kommune de neste årene.

«på små plasser kan man ikke stemme på parti, men person» er en gjennomgangsmelodi i små kommuner. Men det er faktisk ikke tilfelle i Berlevåg Kommune i dag. I dag kan man stemme på partitilhørighet i en langt større grad enn man kunne ha gjort tidligere. 

Senterpartiet har aldri vært representert i Berlevåg Kommune tidligere, men vi er overbevist at vår politikk og verdigrunnlag vil være viktig for fremtiden her i kommunen. Vi lover å være aktive og engasjerte lokalpolitikere som forplikter seg til å ivareta alle innbyggerne i Berlevåg Kommune.

Valgkampen har vært i gang en stund, og det har i særdeleshet vært et høyt fokus på låneopptaket til bygging av nytt krabbemottak i Berlevåg. Dette er en sak som med rette engasjerer innbyggerne. Denne saken opptar også Senterpartiet i Berlevåg Kommune og vi deler både SV og Høyre sitt syn i saken.

Men i tillegg til dette, er vi også svært kritiske til prioriteringene rundt et annet bygg som vi alle kjenner. Nemlig Berlevåg Helsesenter.

Berlevåg Helsesenter er arbeidsplassen til mange av Berlevågs innbyggere. Det er plassen som skal ivareta våre eldre som har bygget opp Berlevåg og Kongsfjord, det er plassen som skal ivareta våre syke, de som skal forlate oss og de som skal komme. 

Dessverre fremstår bygget i dag som et nedslitt bygg som bærer preg av svært mange år med manglende vedlikehold. I en rapport utført av Telemarksforskning som ble ferdigstilt i mars 2018 ble det avdekket hele 19 betydelige mangler ved bygget. 

I mai 2018 ble det utført en befaring, der det ble bestemt at taket på Berlevåg Helsesenter skulle skiftes. Vi skriver nå 4.september 2019 og taket er fremdeles ikke utbedret.

I skrivende stund skal det være et kommunestyremøte i dag, torsdag 5.september. I en av sakene skal nettopp utbedring av taket på helsesenter opp som sak. Det er foreslått at det settes av 1,7 millioner kroner til dette arbeidet. 

Senterpartiet stiller seg positiv til all utbedring av Berlevåg Helsesenter, men i dette tilfellet mener vi at denne saken bør utredes mer. Dette av flere årsaker.

Taket på Berlevåg Helsesenter er bare ett av mange punkter som må utbedres, og dette taket har lekket over så pass mange år at følgeskader må ha oppstått som følge av dette. Det ble allerede i sakspapirene som skal opp til kommunestyret 5.september at «dersom det tas tak i problemet umiddelbart, kan følgeskadene la seg reparere uten større skader». Den rapporten det refereres til her, er fra mai 2018. Det har altså gått nesten 1,5 år siden det ble anbefalt at skaden måtte utbedres umiddelbart. Det er da rimelig å anta at følgeskadene som var da ikke er blitt noe mindre med tiden.

Det foreligger ingen dokumentasjon på byggets tilstand generelt bortsett fra uttalelsen fra Telemarksforskning gjort i 2018. Men det vi vet er at det i tillegg til dette blir fremlagt en rapport fra Bedriftshelsetjenesten i Sør-Varanger som blant annet har vært på Berlevåg Helsesenter og foretatt kontroll av inneklima. Men innholdet i denne rapporten blir ikke presentert før i neste uke, altså uken etter saken om utbedring av taket på helsesenteret skal opp.

Da vi tror at denne rapporten kan ytterligere dokumentere byggets tilstand, mener vi at saken som skal opp i kommunestyret som omhandler utbedring av taket bør bero til vi får en mer helhetlig oversikt over de bygningsmessige tilstandene på Berlevåg Helsesenter. Telemarksforskning kom for øvrig i sin rapport med 3 alternativer i forhold til Helsesenteret:

  1. Rehabilitere og bygge ut Berlevåg Helsesenter der det ligger i dag.
  2. Bygge et helt nytt bygg som rommer alle de tjenestene innenfor helse- og omsorg. Eventuelt flytte enkelte tjenester til andre ledige lokaler (om det finnes)
  3. En kombinasjon, hvor en bygger et nytt bygg som kan romme noen av dagens helse- og omsorgstjenester, og en ombygging av dagens Berlevåg Helsesenter for å romme de resterende.

I og med at det anbefales at taket utbedres for 1,7 millioner oppfatter Senterpartiet det slik at sittende kommunestyre ikke følger noen av anbefalingene som Telemarksforskning kommer med i en rapport kommunen selv har bestilt. Det er også god grunn til å tro at det heller ikke foreligger noen plan hva som skal gjøres med Berlevåg Helsesenter, siden det heller ikke foreligger en helse- og omsorgsplan for Berlevåg Kommune. Den har for øvrig glimret med sitt fravær i nesten 3 år.

Senterpartiet i Berlevåg skal være nært folk. Vi skal ta sakene og diskusjonene der de skal tas opp: Rundt kommunestyrebordet. Vi skal være lyttende til innbyggerne i Berlevåg og Kongsfjord og vi skal være en viktig politisk aktør for å gjøre Berlevåg Kommune til en bolystkommune for både de som bor her og de som skal komme. Og for å gjøre det, kan vi ikke bare tenke fremover. Vi må også bidra til at folk har trygge jobber, dyktig ledelse, gode tjenestetilbud, fritidstilbud og næringsutvikling.

Vi ønsker alle innbyggerne i Berlevåg og Kongsfjord et riktig godt valg.