Invitasjon til fellesmøte, “Næringslivets forventninger til arealplan”

KRAFTFORUM BERLEVÅG AS inviterer sammen med Bjarne Mjelde medlemsbedriftene og andre til


FELLESMØTE på Stortua-  tirsdag 13.september 2022 kl 18.00 ang temaet “Næringslivets forventninger til arealplan” med planlegger Bjarne Mjelde.

Berlevåg kommunes arealdel er oppfølgingen til samfunnsdelen. Samfunnsdelen ble vedtatt i desember 2020. I samfunnsdelen ble det også vedtatt en arealstrategi, som skal være førende for arealdelen, heretter forkortet KPA (kommuneplanens arealdel). 

Bjarne Mjelde leder er innleid fra Berlevåg kommune for å kjøre prosessen med å få innspill fra forskjellige aktører i befolkningen om framtidas arealbruk i kommunen. Næringslivet er en kritisk viktig aktør i lokalsamfunnene. Hvis næringslivet dør, dør samfunnet. Derfor ønsker vi å høre om hvordan arealbruken i kommunen skal utvikles på lang sikt – gjerne sett fra næringsdrivendes ståsted.

Det er valgt ut noen tema og problemstillinger som vi tror det vil være veldig nyttig å få innspill på: 

  • Et attraktivt, ryddig og trafikksikkert sentrum
  • Havneområdene i Berlevåg og Kongsfjord – hva kan vi utvikle videre, og hvilke typer næringer ønsker vi der?
  • Hvor kan man plassere eventuelle nye, store industrietableringer (ut over det som planlegges nå).
  • Mer fornybar kraftproduksjon? I så fall, hvor?
  • Oppdrett? I så fall hvor, og hvilke arter?
  • Er det konflikter mellom næringsutøvelse og boligmiljø som vi må være oppmerksom på? F.eks. støy, lukt, visuelt.

Vi håper på godt frammøte. Velkommen!

Med vennlig hilsen

for Kraftforum Berlevåg AS