Leserbrev: Kongsfjord vs Berlevåg

Heisann

Jeg har over tid lurt på hvorfor ikke Kongsfjord ble vurdert som en mer formålstjenlig destinasjon for installasjoner i forbindelse med etableringen av Raggovidda Vindpark.

I Kongsfjord ligger Kraftstasjonen. Det er kortere vei ned fra Vindkraftanlegget til Kongsfjord enn til Berlevåg.

I Kongsfjord er der et eget godkjent masseuttak. Der foreligger allerede en godkjent reguleringsplan. En kunne enkelt ha fylt ut arealer i en lengde etter behov langs fylkesveien i en snitt bredde på 100M. Det ville gitt enorme arealer hvor adkomst fra så vel landeveien som sjøveien er optimale. Etablering av kai ville klassifiseres som dypvannskai i både Indre og ytre havneområde i Kongsfjord..

På utfylte arealer ville ulike tiltak kunne etableres, herunder Hydrogenfabrikk om det skulle være aktuelt. Vannbehovet dekkes av allerede etablert kommunalt vannverk rett ovenfor fylkesveien. Strømmen er rett ved.

I området hvor en tar ut masser til moloer (og fylling langs fylkesveien) «Framnæs» opparbeides nye industriarealer hvor god dybde er rett utafor. Det muliggjør etablering av Landbasert oppdrett av uansett art. En utvikling som vi bare er i starten på. I tilknytning til området ved EX Giæverbruket er forholdene for settefiskanlegg optimale med ferskvannstilførsel fra kommunalt anlegg rett ovenfor.

I tillegg er tomta til gamle Kongsfjordbruket as ryddet og stort sett ferdig opparbeidet for å kunne utvikles. Et større restaureringsarbeid er gjennomført på de verneverdige bryggekaiene ved moloen.

Det ligger et stort potensiale i Kongsfjord fra naturens side, en vinn/vinn situasjon hvor Berlevåg Kommune vil få flere positive effekter for lokalsamfunnet med stort innslag av innovasjon. Det handler om lokalsamfunnets vilje til å utnytte potensialet i Kommunen uansett hvor det ligger. Uten det saneringsarbeidet som er gjennomført så ville ingen dører kunne åpnet seg for å utnytte potensialet Berlevåg Kommune har i Kongsfjord.

Selv om det trolig er for sent å endre på så mye så er det åpenbart at millioner ville vært spart for mange, også BK om man hadde vendt blikket mot Kongsfjord.

Kongsfjord, dets beliggenhet med adkomster og arealer kan knapt bli mer optimalt.  Kanskje kommer det en dag at lokalsamfunnet ser nytteverdien.

 

God helg  (og godt valg)

Jonne